تماس با سازمان

خطرهای فوری بر علیه افراد و اموال
اگر اطلاعاتی درباره خطرفوری جانی و یا مالی داشته باشید،  لطفأ با پولیس به شماره (999)  یا با خط داغ ضد تروریزم  به شماره  (0800789321) تماس بگیرید.


قابل توجع

تحقیقات موارد جنائی توست پولیس صورت میگیرد. ما مأموریت برای اجرای قانون نداریم و تنها موارد احتمال خطر به امنیت ملی را تحقیق میکنیم. اگر اطلاعت شما درباره جرمی است که مربوط به امنیت ملی نمیشود، لطفأ با قوای پولیس محله در تماس شوید.


خطر های احتمالی علیه امنیت ملی

اگر آگاهی درباره تحدیدی علیه امنیت ملی مثل تروریزم و یا اسپیوناژ در اختیار دارید ما علاقمندیم از شما بشنویم.

 شما میتوانید اطلاعات را توسط فورم تماس بما بفرستید. ما از اطلاعات ارائه شده و مشخصات شخصی شما کاملا محرمانه نگهداری میکنیم به جز اینکه شما خود به غیر آن دستور داده باشید و یا در موارد استثنائی اگر احتیاج به سهیم ساختن پولیس باشد. اگر خواسته باشید هویت شما میتواند مستعار بماند. پیام شما از طریق محفوظ فرستاده خواهد شد. بعد از فرستادن، شما یک تصدیق دریافت را مشاهده خواهید نمود.

همه پیام ها مطالعه خواهند شد اما ما تعهد نمیکنیم که به همه آنها پاسخ خواهیم داد.

شما میتوانید از طریق تلفن هم با ما تماس بگیرید:

 

  •  شماره مجانی   08001114645
  • 02079309000 (مبلغ عادی باید پرداخته شود)
  • 442079309000+ ( تنها تماس های تلفنی بینالمللی)

 

لطفأ برای کسب اطلاعات عمومی یا مسائل کاری از خط تلفن استفاده نکنید.

همچنان میتوانید به ادرس ذیل به ما بنویسید:

The Enquiries Desk

PO Box 3255

London SW1P 1AE

 لطفأ آگاه باشید که مکاتبات ارسال شده در انگلستان شاید در ظرف یک هفته به ما برسد.

همه تماس های تلفنی و مکاتبات محرمانه خواهند بود (لطفأ قواعد محرمانه ما را مشاهده فرمائید).


امکانات کار با سازمان

اگر سوالی درباره درخواست کار با ام ای فا یو داشته باشید، توسعه میکنیم تا اول قسمت

 ما را مشاهد نمائید، که شاید پاسخگو به سوال شما باشد.Careers

 اگر باز هم احتیاجی به تماس با ما، مشکلی با دستیابی به فورم الکترونیکی، و یا درخواست  استخدام در ام ای فا یو  داشته باشید لطفأ با اداره استخدام ما توسط ایمیل یا تلفن تماس بگیرید:

 

 

لطفأ از فورم عمومی برای اخذ اطلاعات درباره جریان استخدام یا درخواست کارتان استفاده نکنید – اداره استخدام ما بهترین وسیله کمک به شما خواهد بود.

لطفأ به خاطر داشته باشید که بنا برهجم دریافت درخواست برای اطلاعات، ما قادربه قبول درخواست برای اشتراک به رویدادهای شغلی و یا توسعه مواد آموزشی ارائه شده توسط صفحه اینترنتی نیستیم.

ما حاظریم تا درعوض بعضی از مطبوعات راجع به کار با ما را برای استفاده در قسمت شغل به کتابخانه های شما بفریستیم.


اطلاعات توسط رسانه ها

ام ای فا یو اداره مطبوعاتی ندارد.

 اگر کارمند رسانه ها هستید و سوالی در مورد مسائل اطلاعاتی یا ام ای فا یو داشته باشید لطفأ با اداره مطبوعات وزارت کشور تماس بگیرید.


کسب اطلاعات عمومی و ارائه نظر

اگر خواسته باشید نظرات خود را ویا سوالاتی را که ظریه این سایت به آنها پاسخی به دست نیاورده اید با ما در میان بگزارید، میتوانید توست فورم تماس با ما تماس بگیرید.

 همه پیام ها مطالعه خواهند شد اما ما تعهد نمیکنیم که به همه آنها پاسخ خواهیم داد. قید و بند های هم برای ارائه بعضی اطلاعات وجود دارد که بنا برآن اگر پاسخی هم ارائه کنیم شاید همیشه جوابگو به سوالات شما نباشد.


شکایت از ام ای فا یو

 میتواند به شما کمک کند.  IPT اگر خواسته باشید تا از ام ای فا یو شکایت نمائید، دیوان مقتدر رسیدگی