هویت ما:

سازمان اطلاعات برای امنیت ملی انگلستان است. ما بیشتر از 100سال برای محافظت کشور از خطر علیه امنیت ملی فعال بوده ایم.    (MI5) ام آی فا یو


خطرهای ضد امنیت ملی :

امنیت ملی در قانون انگلستان یا اروپا مشخص نشده اما معنی تلقی شده آن حفظ کامل امنیت و سلامت انگلستان میباشد. در این مفهوم «ملی» تنها خلاصه به موقیت جغرافیائ انگلستان نشده بلکه شامل حال همه اتباع آن در هر کجا که باشند میشود.

خطرهای عمده علیه امنیت ملی:

 

تروریزم

تروریزم ازهر دو جانب بینالمللی و داخلی توسط گروه های تروریستی خطر جدی ودوامدار برای انگلستان و منافع آن در خارج ایجاد میکند. تروریست ها برای تبلیغ انگیزه خود از خشونت و یا تهدید به خشونت کار میگیرند، دست به تحریک آنهای که شاید همفکر باشند ویا ارعاب آنهای که نباشند میزنند.

اسپیوناژ

اسپیوناژ که به صورت عام به آن توسط لغت جاسوسی اشاره میشود،  یکی از خطر های مداوم برای انگلستان است.  در گزشته اسپیوناژ مخصوصا در مقابل سازمانهای دولتی برای به دست آوردن اخبار سیاسی و یا نظامی به کار میرفت. امروز سازمانهای بازرگانی هم برای معلومات پژوهشی درباره قواعد واصول فنی شان  مورد هدف جاسوسان قرار میگیرند.

سایبر

یک تعداد ازکشورهای خارجی، جنایتکاران، گروهای حکتیویست و تروریست ها به منظور فعالیتهای جاسوسی و ظرر رسانی به شبکه های کامپیوتری، انگلستان را در« سایبر سپیس» مورد هدف قرار میدهند.

سلاح های کشتار جمعی

سلاح های کشتار جمعی به شمول سلاح های هستوی، بیولوژیکی و شیمیا ی، عوامل خطررا برای انگلستان مطرح میکنند. انگلستان پابند به جلوگیری از توسعه این اسلحه ها میباشد و ام ای فایو برای مقابله با این تحدید سهم دارد.


نحوه کاری ما

ام ای فا یوهمکاری نزدیک با بقیه سازمانهای اطلاعاتی انگلستان، اس ای اس و جی سی هچ کیو و سازمانهای مجری قانون برای تحقیق و تخریب انواع تحدید ها دارد.

ما در داخل یک چهارچوب مشخص از لحاذ قانون و تحت بررسی جدی وزیر کشور که شخصا جوازهای لازمه را  برای عملیات های دخالتی به دست خط میرساند ، پارلمان و ماموران مستقل قرار داریم. این روش اطمینان بخش است که رفتار ما داخل قانون،  تنها در صورت احتیاج و متناسب حال میباشد.

جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات کاراساسی ام ای فا یو است. اطلاعاتی که در دسترس عام قرار دارد میتواند روشنی انداز باشد اما بهترین راه برای دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره شبکه ها و اشخاصی که امنیت ملی را تحدید میکنند به دست آوردن مخفیانه اطلاعات درباره آنها است. ما سعی میکنیم تا ازین نوع اطلاعات برای به دست آوردن معلومات دقیق درباره فعالیت ها، مقاصد، طرح ها و امکانات آنها استفاده نمائیم.

ما اطلاعات را از طریقه های مختلف جمع آوری میکنیم. شیوه های اصولی جمع آوری اطلاعات به قرار ذیل اند:

  • مراجع اطلاعات مخفیانه انسانی یا «ایجنت».  ایجنت هر مرجع انسانی است که قادر به اطلاع رسانی مخفیانه درباره هدف تحقیقات باشد. ایجنت ها ماموران ام ای فا یو نیستند. 

  • نظارت هدایت شده، که عبارت است از تعقیب و یا تحت نظر داشتن مستقیم مظنون.

  • تقاطع مکاتبات، مثل گوش دادن به گفتگوی تلفونی یا خواندن ایمیل ها.

  • نظارت وارد شونده، مسل گوش دادن به مکالمات داخل منزل و یا داخل ماشین.

 

ما سعی میکنیم تا اطلاعات را بدون توجع مظنون به دست بیاوریم. این نه تنها برای جلوگیری از لتمه در جریان عملیات است بلکه برای محافظت روش کاری ما هم میباشد تا بتوانیم در آینده از آن استفاده نمائیم.

 

شیوه استفاده از اطلاعات جمع آوری شده

اگر اطلاعات ارزش ثبت را داشته باشند آنرا دقیقأ اجرا خواهیم کرد، منشآ و اعتبار آنرا به وظاهت درج نموده وبازیابی سریع آنرا تضمین میکنیم. در صورتی که تحدیدی قابل ارزیابی باشد تسهیلات کاری لازمه را برای اطلاعات بیشتر گسترش میدهیم. ارزیابی ها به صورت مداوم در پرتو اطلاعات یا وقایع تازه مورد مرور قرار خواهند داشت.


شما به چه نوعی میتوانید کمک کنید

اگر اطلاعاتی در دست دارید که فکر میکنید برای کار ما ارزشمند است، لطفأ به اطلاع ما برسانید. مفید خواهد بود اگر توضع بدهید که چگونه این اطلاعات به دستان رسیده. اطلاعات ارائه شده و مشخصات شخصی شما کاملا محرمانه حفظ خواهد شد.

Contact Us